ALGEMENE VOORWAARDEN - Zoetermeer.Photography

 

1. Aanmelden

Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan digitaal via www.ckc-zoetermeer.nl of via een printversie (verkrijgbaar bij de receptie van het CKC). Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch een cursus volgen, dan moet je vooraf contact met ons opnemen. Vervolgens moet bij een akkoord bevinding het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. (Uitzondering vormt daarop wanneer een gehele cursus als kado aan iemand wordt gedaan).

Na ontvangst van je correct ingevulde aanmeldingsformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van de cursus, een bericht van plaatsing. Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste cursus (vol of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van. We informeren je dan ook over een mogelijke andere cursus of datum/tijdstip.

 

2. Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van overmacht of door ziekte van de docent zal de les worden verschoven naar de eerstvolgende les erop. Dit heeft als gevolg dat ook de cursus op een later tijdstip dan gepland zal eindigen, tot uiterlijk -in geval van de najaarscursus- eind januari, -in geval van de voorjaarscursus- het begin van de zomervakantie zoals vermeld op het vakantierooster  op de site van het CKC.

In het geval van een langere periode van ziekte worden de lessen waargenomen door een andere professionele docent of wordt  er tot restitutie over gegaan voor alleen de gemiste lessen minus een deel administratiekosten (zie punt 4).

 

3. Prijzen

Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw cursusjaar worden doorgevoerd. De aanschaf van eventuele materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld.

 

4. Betaling

Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld zoals vermeld op de website van het CKC. Het totale bedrag moet voor de aanvang van de eerste les begint zijn betaald.

Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 40,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Het is niet mogelijk om het cursusgeld in termijnen te voldoen.

 

5. Annulering en opzegging

Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de cursus. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken - ongeacht de reden - blijf je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

Een aanmelding is dus geen vrijblijvende optie. Vergelijk het met een ticket voor een plaats in het vliegtuig. Wanneer jij deze inneemt kan die niet meer verkocht worden aan een ander.

Schrijf je je echter ver van te voren in om zekerder te zijn van een plek, dan kun je 3 weken voordat de cursus begint door middel van een email laten weten dat je je inschrijving wilt cancelen.

 

6. Privacy

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je les, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet in zake spamverbod.

Het kan voorkomen beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd - zonder opgaaf van redenen - je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Beeld- en geluidsopnamen kunnen gebruikt worden in publicaties, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn.

Foto's die je als cursist tijdens de lessen maakt, zijn voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan dat je foto's waar medecursisten op staan, gepubliceerd worden in print, voor eigen portfolio of op social media, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende geportretteerde.

 

7. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel van leerlingen tijdens de lessen of gedurende een eventuele excursie of buitenfotografie.

Wij doen als zoetermeer.photography uiteraard ons best om altijd zorgvuldig te handelen, maar kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten. Onverhoopte fouten in data zijn voorbehouden.

 

8. Overig; m.b.t. de lessen

Tijdens de lessen wordt halverwege een korte pauze gehouden.

 

 De inhoud van de lessen, tekst en beeldmateriaal is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door zoetermeer.photography.

Veel beeldmateriaal behoort toe aan (oud)cursisten die hun foto's belangeloos beschikbaar hebben gesteld. Mochten er door ons hierin echter vergissingen zijn gemaakt, of stel je het niet langer op prijs dat we je foto op de website plaatsen, laat het ons weten en we verwijderen je foto op een zo kort mogelijke termijn.